Home <> Regulamente

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

 

CAP.I         Denumire, formă juridică, obiect şi  scop, componenţă, sediu, durată.

 

Art.1.           (1) Asociaţia Chinologică Romānă (denumită īn continuare A.Ch.R.) cu sediul īn Bucureşti, str.Popa Tatu nr.61, sector 1, avānd personalitate juridică īn virtutea Legii 21/1924 şi funcţionānd īn baza O.G.26/31.01.2000, este o asociaţie fără scop lucrativ , cu caracter ştiinţific, apolitic, sportiv şi educativ, desfăşurāndu-şi īntreaga activitate pe o durată nelimitată.

 

(2) Asociaţia Chinologică Romānă este membră a Federaţiei Chinologice Internaţionale al cărui statut şi regulamente s-a angajat să le respecte.

 

Art.2.           (1) A.Ch.R. are ca scop conservarea, dezvoltarea si ameliorarea fondului canin de rasă existent īn Romānia.

 

(2) A.Ch.R.coordonează din punct de vedere tehnic activitatea membrilor săi şi reprezintă pe plan intern şi internaţional interesele chinologiei romāne.

 

(3) A.Ch.R. īşi realizează scopurile prin:

 

a)   deţinerea şi gestionarea Cărţii de Origine Romāne(C.O.R.)

b)        elaborarea regulamentelor de desfăşurare a competiţiilor canine interne

c)        elaborarea regulamentelor şi normelor chinotehnice

d)  stabilirea calendarului competiţiilor interne şi propune calendarul internaţional

e) elaborarea, editarea şi difuzarea către membri a materialelor informative necesare bunei desfăşurări a activităţii acestora

f) stimularea activităţii chinologice prin atribuirea de premii şi recompense

g)          īnfiinţarea de organisme de specialitate cu funcţionare la nivel central

h)          formarea şi atestarea specialiştilor.

 

 

Art.3.           (1) A.Ch.R. se compune din:

 

-         asociaţii chinologice teritoriale

-         cluburi naţionale.

 

(2) Persoanele fizice nu pot fi membre ale A.Ch.R.

 

(3) Asociaţiile chinologice teritoriale şi cluburile naţionale care aderă la prezentul statut au personalitate juridică proprie īn baza Legii 21/1924 sau O.G.26/31.01.2000 şi funcţionează īn baza O.G.26/31.01.2000.

 

 

CAP.II          Membrii A.Ch.R.

 

Art.4.           (1) Pentru dobāndirea calităţii de membru A.Ch.R., solicitantul trebuie să īndeplinească următoarele condiţii:

 

-         să fie persoană juridică īn baza Legii 21/1924 sau O.G.26/31.01.2000;

-         să prezinte o cerere de adeziune īnsoţită de copii legalizate ale documentelor constitutive (statutul de funcţionare şi hotărārea judecătorească īn baza căreia a obţinut personalitatea juridică)

-         să se angajeze īn scris că va respecta statutul şi reglementările A.Ch.R.şi hotărārile A.Ch.R.

-         să achite cota de sprijin anuală către A.Ch.R. conform numărului de membri declaraţi la data cererii

 

(2) Calitatea de membru A.Ch.R. se poate pierde:

 

-         prin cerere scrisă īn acest sens;

-         pentru neplata cotei de sprijin anuale, mai tārziu de 31.03 pierderea calităţii de membru devenind efectivă doar īn situaţia īn care asociaţia teritorială a fost somată cel puţin o dată să achite cota de sprijin iar de la ultima somaţie au trecut  3 luni;

-         pentru īncălcarea prevederilor prezentului statut.

 

Art.5.           Drepturile membrilor A.Ch.R.:

 

-         să beneficieze de toate serviciile şi facilităţile pe care A.Ch.R. le pune la dispoziţia membrilor săi

-         să organizeze competiţii canine īn conformitate cu regulamentele A.Ch.R.

-         să fie informaţi cu privire la toate deciziile conducerii centrale A.Ch.R.

-         să primească informaţiile de ordin tehnic solicitate

-         să fie ţinuţi la curent cu toate modificările reglementărilor A.Ch.R. şi F.C.I.

-         să-şi desfăşoare activitatea organizatorică internă şi financiară fără imixtiuni din partea A.Ch.R.

-         cluburile naţionale au dreptul să iniţieze şi să propună spre avizare reglementări tehnice şi competiţii proprii

 

Art.6.                    Obligaţiile membrilor A.Ch.R.:

 

-         să respecte prezentul Statut

-         să respecte regulamentele şi normele A.Ch.R.

-         să-şi achite īn termenul prevăzut cota de sprijin anuală către A.Ch.R.(art.4pct.2)

-         să-şi achite īn termenul fixat taxele de organizare a expoziţiilor

-         să nu lezeze prin acţiunile lor imaginea sau interesele A.Ch.R. sau ale altui membru

-         să ducă la īndeplinire toate deciziile organelor de conducere ale A.Ch.R.

-         să respecte sancţiunile validate de Comisia de Disciplină A.Ch.R.

-         să comunice către A.Ch.R. orice modificare survenită īn statutul sau conducerea proprie.

 

 

CAP.III      Organele de conducere.

 

Art.7           Organele de conducere ale A.Ch.R.sunt:

 

-Adunarea Generală

-Consiliul Director

-Comitetul Executiv

 

Art.8           (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al A.Ch.R.

 

(2) Adunarea Generală se compune din :

 

-         Preşedinţii Asociaţiilor teritoriale şi Preşedinţii Cluburilor Naţionale

-         Cāte un delegat pentru fiecare 100 sau fracţiune ce depăşeşte 50 de membri conform cotei de sprijin achitate pe anul precedent.

Delegaţii vor trebui să-şi dovedească această calitate prin depunerea delegaţiei la secretariatul Adunării Generale, īnainte de īnceperea şedinţei.

 

(3) Adunarea Generală se convoacă anual īn sesiune ordinară, īn scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu minimum 15 zile īnainte de data stabilită. Adunarea Generală se convoacă īn sesiune extraordinară la iniţiativa Consiliului Director sau la cererea a cel puţin 1/3 din totalul membrilor A.Ch.R., solicitarea  trebuind să fie īnaintată īn scris Consiliului Director care va proceda la convocare

 

(4) Convocarea īn sesiune extraordinară se va face numai cu prezentarea de către iniţiatori a ordinii de zi precise, a datei şi locului de desfăşurare a acesteia. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face cu cel puţin 15 zile īnainte de data desfăşurării prin scrisoare recomandată cu aviz de primire.

 

(5) Adunarea Generală este legal constituită īn prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor Adunării Generale A.Ch.R. calculat conf.art.8.al.2. şi poate lucra valabil după 30 de minute de la ora prevăzută pentru īnceperea şedinţei Adunării Generale. Hotărārile se iau cu votul majorităţii absolute din numărul celor prezenţi(50%+1).

 

(6) Atribuţiile Adunării Generale:

 

-stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei

-aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil

-alege şi revocă membrii Consiliului Director prin vot secret

-alege şi revocă membrii comisiilor de specialitate A.Ch.R.prin vot secret

-validează hotărīrile Consilului Director privind admiterea de noi membri

-aprobă modificarea statutului.

-alege Preşedintele de Onoare A.Ch.R.

 

(7) La īnceputul fiecărei şedinţe secretariatul va consemna īn registrul de procese verbale lista persoanelor prezente. Toate delegaţiile de reprezentare vor fi anexate acestei liste. Toţi membri Adunării Generale vor semna această listă de prezenţă.

 

(8) Dezbaterile oricărei Adunări Generale sunt inregistrate audio integral.In termen de maxim 3 zile, īnregistrările vor fi transcrise īn registrul de procese verbale al Adunării Generale A.Ch.R. Acest registru are filele numerotate şi ştampilate īn prealabil. Procesele verbale consemnate īn acest registru vor fi autentificate prin semnăturile membrilor Consiliului Director.

 

Art. 9   (1) Consiliul Director se compune din 9 membri aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.

 

(2) Atribuţiile Consiliului Director:

 

-         punerea īn executare a hotărārilor Adunării Generale

-         prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli,

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil,

- īncheie acte şi convenţii pe seama asociaţiei

-         stabileşte structura şi retribuirea personalului angajat al A.Ch.R.

-         angajează personalul A.Ch.R.

-         alege dintre membrii săi preşedintele, vicepreşedinţii şi trezorierul.

-         numeşte Preşedintele C.O.R.

-         este prima instanţă de apel īmpotriva hotărārilor Comisiei de Disciplină A.Ch.R.

 

(3) Membri Consiliului Director trebuie să se bucure de toate drepturile civile, să fie membri cu o vechime de cel puţin 5 ani ai unei asociaţii chinologice membră a A.Ch.R., să nu fi fost sancţionaţi pentru abateri īn activitatea chinologică.

 

(4) Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei Chinologice din Romānia. Pe baza hotărārilor Consiliului Director sau Comitetului Executiv, Preşedintele reprezintă A.Ch.R. şi o angajează legal prin semnătura sa.

 

(5) Vicepreşedintele organizatoric coordonează activitatea organizatorică şi competiţională a A.Ch.R. şi preia īn lipsa preşedintelui atribuţiile acestuia.

 

(6) Vicepreşedintele chinotehnic conduce activitatea chinotehnică a A.Ch.R.şi īndeplineşte funcţia de Preşedinte al Comisiei Tehnice. In lipsa Preşedintelui şi Vicepreşedintelui organizatoric, preia atribuţiile acestora.

 

(7) Trezorierul conduce şi supraveghează activitatea financiar-contabilă a A.Ch.R, īmpreună cu Comitetul Executiv. Este īnsărcinat cu buna gestionare a patrimoniului A.Ch.R. Intocmeşte rapoarte pe care le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale.

(8) Hotărārile Consiliului Director sunt luate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi şi sunt consemnate īntr-un registru de procese verbale, cu filele numerotate şi ştampilate īn prealabil. Consiliul Director este legal constituit īn prezenţa a cel puţin 6 membri. Īn caz de balotaj votul Preşedintelui este preponderent.

 

(9) Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde prin demisie adresată Consiliului Director sau suspendare cauzată de īncălcarea dispoziţiilor statutului şi regulamentelor A.Ch.R.

 

(10) Suspendarea pronunţată de către Comisia de Disciplină este analizată īn proxima Adunare Generală. Dacă un membru al Consiliului Director īşi pierde această calitate īn urma hotărārii Adunării Generale, respectiva Adunare Generală va proceda la completarea Consiliului Director.

 

(11) Funcţia de membru īn Consiliul Director este onorifică şi nu poate fi retribuită.

 

Art.10          (1) Comitetul Executiv este alcătuit din Preşedinte, Vicepreşedinte organizatoric, Vicepreşedinte chinotehnic, Trezorier şi Preşedintele de Onoare. Comitetul Executiv realizează conducerea operativă a A.Ch.R. īntre două şedinţe ale Consiliului Director.

 

(2) Toate hotărārile Comitetului Executiv sunt consemnate īntr-un registru de procese verbale cu file numerotate şi ştampilate īn prealabil şi vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului Director īn proxima şedinţă, pentru validare.

 

(3) Deciziile Comitetului Executiv vor fi consemnate şi transmise prin Secretariat.

 

 

CAP IV          Organisme şi comisii de specialitate ale A.Ch.R.

 

Art.11  Cartea de Origine Romānă este organism tehnic al A.Ch.R. şi īşi desfăşoară activitatea īn baza regulamentului propriu, elaborat şi aprobat de Consiliul Director.

 

Art.12   Colegiul de Arbitri este organism tehnic al A.Ch.R. şi īşi desfăşoară activitatea īn baza regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Director. Preşedintele C.A. este ales de Plenara C.A. şi validat de Consiliul Director.

 

Art.13  Comisia Tehnică este compusă din 5 membri aleşi de Consiliul Director pe o perioadă de 4 ani. Preşedintele acestei Comisii este Vicepreşedintele chinotehnic al A.Ch.R.

 

Art.14  Comisia pentru omologarea internaţională a raselor autohtone va fi compusă din 3 membri aleşi de Consiliul Director pe o perioadă de 4 ani.      

 

Art.15  (1) Comisia de Disciplină este compusă din 5 membri şi 3 membri supleanţi aleşi de Adunarea Generală, dintre membri acesteia. Membrii Comisiei de Disciplină nu pot avea funcţii de conducere īn cadrul A.Ch.R. Comisia de Disciplină īşi alege un preşedinte şi un secretar din rāndul membrilor săi.

 

(2) Impotriva sancţiunilor disciplinare dictate de Comisia de Disciplină, se poate face apel la Consiliul Director. Ultima instanţă de apel este Adunarea Generală a cărei hotărāre este definitivă.

 

(3) Sancţiunile rămase definitive vor fi comunicate prin scrisoare circulară tuturor asociaţiilor şi cluburilor membre A.Ch.R. urmānd ca acestea să respecte principiul reciprocităţii.

 

Art.16  Comisia de Cenzori este formată din 3 membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. Comisia de Cenzori verifică modul īn care este administrat patrimoniul asociaţiei şi  īntocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale. Funcţia de membru īn Comisia de Cenzori nu este retribuită. Membri Comisiei de Cenzori nu pot face parte din Consiliul Director.

 

Art.17    Cu aprobarea Adunării Generale pot fi īnfiinţate şi alte Comisii.

 

 

CAP V                  Recompense şi sancţiuni

 

Art.18    Pentru servicii deosebite aduse mişcării chinologice precum şi pentru activitatea chinologică deosebită, Asociaţia Chinologică Romānă poate acorda următoarele recompense:

 

-         membru de onoare A.Ch.R.

-         diploma şi medalia de onoare A.Ch.R.

-         şi altele.

 

Art.19      Sancţiunile ce pot fi aplicate de către A.Ch.R.:

 

-         avertisment

-         suspendarea unor servicii A.Ch.R. pe o perioadă limitată

-         suspendarea calităţii de membru A.Ch.R. pe o perioadă limitată

-         excluderea din A.Ch.R.

 

 

CAP VI          Mijloace băneşti, surse şi destinaţii.

 

Art.20           Veniturile A.Ch.R. sunt constituite din:

-         taxe percepute ptr.serviciile prestate de C.O.R. şi C.A.

-         cotizaţiile membrilor

-         donaţii, sponsorizări, etc.

-         taxe pt.organizarea manifestărilor chinologice

-         dobānzi bancare

-         alte venituri ocazionale.

 

Art.21           Cheltuielile A.Ch.R. se fac numai īn scopul atingerii obiectivelor prevăzute īn prezentul statut şi īn conformitate cu dispoziţiile art.2 din statutul A.Ch.R. şi aprobate de Consiliul Director.

 

 

CAP VII          Dizolvare şi lichidare

 

Art.22           (1) Dizolvarea asociaţiei se poate face de către o Adunare Generală Extraordinară convocată special īn acest scop. Cvorumul necesar īn Adunarea Generală Extraordinară de dizolvare va fi format din reprezentanţii a minim 2/3 din numărul membrilor A.Ch.R. Hotărārile sunt luate cu minimum 2/3 din voturile celor prezenţi.

 

(2) Adunarea Generală Extraordinară va numi o comisie de lichidare īnsărcinată cu stabilirea activului şi pasivului A.Ch.R. Activul A.Ch.R. poate trece doar la o asociaţie nelucrativă şi care are īn general aceleaşi obiective cu cele ale A.Ch.R.

 

 

CAP VIII          Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art.23          Prevederile prezentului statut vor fi completate cu reglementările speciale enunţate la art.1 şi va avea drept instrucţiuni de aplicare Regulamentul de Aplicare a Statutului.

 

Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală din data de 29 iulie 2000